ZAGLAVLJE GORNJE NASLOVNE za decu i odrasle

Energija biomase je energija sadržana u materijama biljnog ili životinjskog porekla.


U biomasu se ubrajaju drvo, slama, ostaci hrane, ostaci iz drvne industrije i slično.
KAKO MOŽEMO DA KORISTIMO BIOMASU?
Biomasa se danas najviše koristi za grejanje, a u novije vreme sve više i za proizvodnju električne energije. Elektrane na biomasu rade na istom principu kao i termoelektrane koje koriste fosilna goriva, s tom razlikom što se potrebna toplota dobija sagorevanjem biomase. Uz to, biomasa se može koristiti iz za proizvodnju drugih energenata - gasa ili tečnog goriva.
DA LI MOŽE  DA SE KORISTI I OTPAD?
Na deponijama, otpad truli i raspada se, prilikom čega se oslobađa gas metan. Metan se može iskoristiti za proizvodnju električne energije. Vrlo povoljna mesta za biogasne elektrane su stočarske farme.

ŠTA JE KOMPOST?
Biootpad se u procesu truljenja može pretvoriti u kompost.
Na taj način smanjujemo količinu otpada koji je potrebno zbrinuti na deponijama, a istovremeno dobijamo kvalitetno organsko đubrivo – kompost!

 

BIOMASA ENERGIJA

PREDNOSTI
Deo otpada može da se iskoristi kao biomasa, čime se značajno smanjuje količina otpada koji moramo odložiti na deponiju.
Na deponijama, elektrane na biogas sprečavaju ispuštanje štetnog gasa metana u vazduh i koriste ga za proizvodnju električne i toplotne energije.
Biomasa ne zavisi od vremenskih prilika kao, na primer, sunčeva energija ili energija vetra, pa se može koristiti u svakom trenutku kad je energija potrebna.
NEDOSTACI
Iako je biomasa obnovljiv izvor energije, treba je oprezno koristiti jer se šume nikako ne smeju nekontrolisano seći.
Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpada može biti dosta skupo. Ipak, valja ga sprovoditi jer time smanjujemo količinu otpada na deponijama i čuvamo životnu sredinu.
Biomasa i otpad sagorevanjem ipak ispuštaju određenu količinu zagađujućih materija u vazduh. Ipak, ta je količina znatno manja nego kod sagorevanja fosilnih goriva.

PROJEKAT EKOLOŠKOG UDRUŽENJA „ZELENO PITANJE“ IZ NOVOG SADA  „OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE ZA POČETNIKE I OSTALE“ JE POMOGLA GRADSKA UPRAVA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE NOVOG SADA.